top of page

Over ons

Wie we zijn...

Wie zijn we? We zijn een bonte mix van mensen van verschillende leeftijden, achtergronden, nationaliteiten, maar die allemaal volgelingen van Jezus willen zijn. Dat woord "volgeling" heeft voor ons een bijzondere waarde omdat ieder van ons Jezus wil navolgen in zijn of haar leven. We willen dat ieder van ons verandert naar het beeld van Jezus; dat is ons grootste doel... We willen een kerk zijn die een familie is die zich uitstrekt om meer en meer op Jezus te lijken en zo willen we eer brengen aan onze Vader.

We komen daarom niet alleen op zondag samen, maar vaak in kleine groepen om te spreken met elkaar over onze navolging en elkaar uit te dagen om te groeien in ons christelijk leven. 

De kerk in Bilzen bestaat volgens ons trouwens uit vele verschillende groeperingen die samen het lichaam van Jezus uitmaken. Wij zijn er slechts een onderdeel van. We geloven dat God zelf weet wie allemaal deel uit maakt van Zijn kerk, in welk van deze groeperingen (of denominaties) je je ook bevindt. De kerk van Jezus in Bilzen is dus breder dan alleen deze groep! Wanneer we dus spreken over "onze kerk" bedoelen we "dit onderdeel van de kerk in Bilzen."

Wat we geloven

We geloven in God, de Vader, die een plan had met deze wereld nog voordat deze geschapen werd. Hij wilde een familie met veel kinderen die zouden lijken op het beeld van Zijn Zoon tot zijn eer.

We geloven in God, de Zoon, die het Beeld van God is en God zelf is. Hij is mens geworden, leefde zonder zonde en deed wonderen toen Hij hier op aarde leefde.

Hij is gestorven om onze zonden te betalen en om ons te verzoenen met de Vader. Hij is opgestaan uit de dood.

Hij heeft na zijn hemelvaart de hoogste plaats aan de rechterhand van de Vader gekregen en Hij zal terug komen om ons te komen halen om voor eeuwig bij Hem te zijn.

We geloven in God, de Heilige Geest, de Trooster die God ons gegeven heeft om in ons te wonen en om ons kracht te geven om Zijn getuigen te zijn. We geloven dat de gaven van de Heilige Geest ook voor de kerk van vandaag zijn en dat de kerk ook vol moet zijn van de vrucht van de Heilige Geest.

We geloven dat de kerk de familie van God is die groeit in het beeld van Jezus en in aantal en dat de kerk leeft om God eer te brengen. De kerk is geen gebouw en geen organisatie, maar bestaat uit alle opnieuw geboren Christenen. De kerk wordt geleidt door de Heilige Geest, steeds gebouwd op het fundament van Jezus zelf en houdt zich binnen de grenzen van het Woord van God. De lokale kerk wordt overzien door oudsten, bijgestaan door diakenen. 

 

We geloven dat we discipelen moeten maken van alle volken. Met andere woorden dat het de bedoeling is voor elke gelovige om gevormd te worden naar het beeld van Christus. Daarom streven we ernaar dat iedere volgeling van Jezus persoonlijke hulp krijgt in het groeien naar het beeld van Jezus.

We genieten van samenkomsten en verlangen naar samen te zijn met alle volgelingen van Jezus. Daar genieten we van de lofprijs met velen, van het onderwijs en getuigenissen van wat God heeft gedaan.

We willen dat in alles wat we doen God de eer zal krijgen (Rom. 16:16)

Onze geschiedenis

Het verhaal van deze kerk begon in 2005 met het bezoek van een jong echtpaar uit Leuven in Porto Alegre, Brazilië. Met het verlangen naar een vernieuwing van hun persoonlijk leven en van de kerk in België waren ze uitgenodigd om een kerk te bezoeken die zelf uit een vernieuwingsbeweging kwam uit de jaren 1960-70 in Zuid-Amerika. Veel traditionele denominaties (lutheranen, baptisten, methodisten, mennonieten) werden daar vernieuwd door de Heilige Geest en begonnen een nieuwe kracht te ervaren in hun getuigenis. De nood op bekering werd er duidelijker gepredikt en ervaren. Daarnaast was er ook een verlangen naar een nieuwe vorm van het functioneren van de kerk. De nadruk lag niet meer op de samenkomsten alleen, maar ook op de vorming van alle nieuw bekeerden door middel van persoonlijk discipelschap. 

Dat verlangen en vuur werd meegebracht naar België. Van 2005 tot en met 2011 ontstond er een groep die samen hetzelfde verlangen had: leven als discipelen van Jezus die willen lijken op hun Heer en die dit weer doorgeven aan anderen. Drie gezinnen kwamen de eerste jaren samen om deze "nieuwe" focus op de navolging van Jezus in het dagelijkse leven verder vorm te geven met hulp van Brazilië en een kerk uit Zweden die enkele jaren eerder gestart was met eenzelfde visie. 

In 2011 verhuisden alle 3 gezinnen die in Leuven begonnen waren als kerk naar Bilzen en vonden daar heel wat mensen die samen deze "nieuwe" manier van kerk zijn en "nieuwe" focus op discipelschap omarmden. De eerste mensen die mee op deze weg wilden wandelen waren vrienden en familie. Maar al snel breidde de kerk zich uit tot een hele groep van allerlei plaatsen en nationaliteiten. 

Na het inzegenen van de eerste oudsten in 2013 en 2016 heeft de kerk sinds 2022 een leiderschap van zowel oudsten en diakenen die samen leiding geven aan de gemeente die nu ongeveer uit een honderdtal leden bestaat, waarvan de helft onder 18 jaar is. We zijn de Heer dankbaar voor dat wat we mochten ontvangen en willen dit trouw doorgeven aan de volgende generatie en aan iedereen die de Heer op ons pad brengt. Welkom om ons beter te leren kennen!

De leiding van Vaste Grond, kerk in Bilzen

bottom of page